Aquesta web utiliza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-li la navegació de forma anònima i analitzar estadístiques de l'ús de la web. Considerem que si continua navegant, accepta el seu ús. Obtenir més informació | Tancar

Compartir:

Fabrega Advocats

NOVA LLEI D´ARRENDAMENTS URBANS

El passat dia 6 de Juny de 2013 va entrar en vigor la llei 4/2013, de 4 de Juny de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges amb l’objectiu fonamental de promoure i flexibilitzar el mercat del lloguer i assolir així més dinamització. En l’actualitat només el 17% de població de l’Estat Espanyol viu en un habitatge de lloguer en front del 30% establert en la Unió Europea. 

Com a tret més important de caràcter general i per aconseguir el principal objectiu de promoure i flexibilitzar el mercat, aquesta nova llei reforça la llibertat de pacte donant prioritat a l’autonomia de la voluntat.

Alguns dels punts més significatius d’aquesta llei són;

 

1.    DURADA MÍNIMA DEL CONTRACTE DE 3 ANYS I PRÒRROGA TÀCITA D’1 ANY. És se’ns dubte, la modificació més important. Es redueix de cinc a tres anys la durada del contracte i de tres a un any la pròrroga tàcita (article 9 i 10 LAU). 

2.    RECUPERACIÓ DE L’HABITATGE PEL PROPIETARI EN CAS DE NECESSITAT PER DESTINAR-LO A HABITATGE HABITUAL. L’Arrendador pot recuperar l’habitatge per a ell, la seva família (de primer grau) o cònjuge, en cas de sentencia ferma de separació, divorci o nul·litat, per destinar-lo a habitatge permanent, prèvia comunicació de dos mesos i passat el primer any de contracte. Amb l’entrada en vigor de la nova llei, ja no és necessari haver fet menció expressa d’aquesta circumstància en el contracte (article 9.3 LAU).

3.    OBLIGAT COMPLIMENT DE SIS MESOS. A falta de pacte per ambdues parts, l’arrendatari pot desistir el contracte en qualsevol moment un cop hagin transcorregut els sis primers mesos i amb el preavís de trenta dies. També podran pactar pel cas de desistiment una indemnització a l’arrendador (article 11 LAU).

4.    LLIBERTAT DE PACTE EN L’ACTUALITZACIÓ DE LA RENDA. Les parts podran pactar lliurement l’actualització de la renta. Només en defecte de pacte exprés, el contracte s’actualitzarà en funció de les variacions del IPC (article 18.1 LAU).

5.    RENUNCIA AL DRET D’ADQUISICIÓ PREFERENT. Ambdues parts podran pactar la renúncia al dret d’adquisició preferent. En els casos de que s’hagi pactat la renúncia l’arrendador haurà de comunicar a l’arrendatari la seva intenció de vendre l’habitatge amb una antelació mínima de 30 dies. Anteriorment, la llei només possibilitava la renuncia quan els contractes eren superiors a cinc anys (article 25.8 LAU).

6.    SEPARACIÓ, DIVORCI O NUL·LIDAD DEL MATRIMONI. Clarifica la llei que el cònjuge o parella de fet no arrendatari després del divorci, separació o nul·litat que se li hagi atribuït l’habitatge, pot continuar amb el contracte en las mateixes condicions que tenia el titular fins a la finalització del mateix. No obstant, el cònjuge haurà de comunicar-ho en el termini màxim de dos mesos (article 15.1 LAU).

7.    REGISTRE PROPIETAT. La llei estableix diferent règim jurídic en funció de si els arrendaments estan inscrits, o no, en el Registre de la Propietat.

a.    Els contractes d’arrendaments urbans sorgeixen efectes enfront a tercers si estan inscrits al Registre (article 7.2 LAU).

b.    El tercer adquirent d’un habitatge que reuneixi els requisits de l’article 34 de la Llei Hipotecaria no pot resultar perjudicat per l’existència d’un arrendament no inscrit (article 14.1 LAU).

c.    Si el contracte no s’ha inscrit en el Registre de la Propietat, el llogater deixarà l’habitatge si aquest canvia de propietari. Abans, el nou propietari o el banc continuava amb el llogater fins a la finalització del contracte (article 14.2 LAU). 

8.    SUBSTITUCIÓ DEL PAGAMENT DE LA RENDA PER REFORMAR O REHABILITAT L’HABITATGE. La nova llei permet acordar reemplaçar total o parcialment l’obligació del pagament de la renda pel compromís de l’Arrendatari de reformar o rehabilitat l’habitatge en el termes i condicions pactades (article 17.5 LAU).

 

La nova llei també modifica la Llei 1/2000 de 7 de Gener d’Enjudiciament Civil, concretament als articles referents als desnonaments per impagament i crea un Registre de sentències fermes d’impagament de rentes de lloguer. La finalitat del Registre de sentències és oferir informació del risc que comporta arrendar immobles a persones que tenen precedents d’incompliment en el pagament de la renta i hagin estat condemnats per sentencia ferma en un procediment de desnonament. A aquesta informació tindran accés els Propietaris que desitgin subscriure contractes d’arrendaments sobre els mateixos.

Finalment és important tenir en compte que els contractes establerts abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei, continuaran regint-se per l’establert en el règim jurídic que els hi era d’aplicació, sense perjudici que les parts puguin pactar una altre cosa.

 

A Barcelona, a 21 de Juny de 2013.

 

 

 

Laura Fàbrega Penina

 

-Advocada-

Últimes noticies Advocats

MESURES RELACIONES AMB EL LLOGUER AMB MOTIU DEL COVID-19

RESUM DE LES PRINCIPALS MESURES PRESES AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA I RELACIONADES AMB EL LLOGUER D’HABITATGES AMB MOTIU DE LA COVID- 19 El Real Decreto-Ley de 11/2020 del 31 de Març de 2020 que va entrar en vigor l’1 d’abril de 2020 en el que pretén...
|
06 Abril de 2020

HORARI MES D'AGOST 2017

HORARI MES D’AGOST 2017   Del 31 de Juliol al 4 d’Agost: Matins de 9:30h. a 14:00h.   Del 7 al 25 d’Agost: Tancat (ambdós inclosos)   Del 28 d’Agost a l'1 de Setembre: Matins de 9:30h. a 14:00h.
|
21 Juliol de 2017

Arrendaments urbans: Jurisprudència

Indemnització  dels danys i perjudicis derivats de l’ocupació de l’immoble des de la data de la seva extinció fins a la data de la sentència declarant la resolució del contracte    El Tribunal Suprem resol un recurs de cassació en què la part arrendador...
|
23 Maig de 2016

EL JOVENTUT LES CORTS CAMPIÓ DE COPA CATALUNYA

El Joventut Les Corts, equipo el qual portem tres anys patrocinant, s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya aquest cap de setmana a Banyoles. Després de fer una gran lliga regular i classificar-se com a líders amb només tres derrotes en tota la temporada arribava l'h...
|
09 Maig de 2016
Fàbrega Advocats
C/ Balmes 191, 1º 1ª - BARCELONA
Tel. 93 415 79 97 / Fax. 93 415 01 88
Copyright 2008. Fàbrega Advocats. Reservats tots els drets.