Aquesta web utiliza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-li la navegació de forma anònima i analitzar estadístiques de l'ús de la web. Considerem que si continua navegant, accepta el seu ús. Obtenir més informació | Tancar

Compartir:

Fabrega Advocats

Últimes noticies Immobiliaria

MESURES RELACIONES AMB EL LLOGUER AMB MOTIU DEL COVID-19

RESUM DE LES PRINCIPALS MESURES PRESES AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA I RELACIONADES AMB EL LLOGUER D’HABITATGES AMB MOTIU DE LA COVID- 19 El Real Decreto-Ley de 11/2020 del 31 de Març de 2020 que va entrar en vigor l’1 d’abril de 2020 en el que pretén...
|
06 Abril de 2020

FABREGA ADVOCATS US DESITJA BON NADAL

Des de l'equip de Fàbrega Advocats volem desitjar-vos unes bones festes i feliç any nou.
|
20 Desembre de 2017

HORARI MES D'AGOST 2017

HORARI MES D’AGOST 2017   Del 31 de Juliol al 4 d’Agost: Matins de 9:30h. a 14:00h.   Del 7 al 25 d’Agost: Tancat (ambdós inclosos)   Del 28 d’Agost a l'1 de Setembre: Matins de 9:30h. a 14:00h.
|
21 Juliol de 2017

FÀBREGA ADVOCATS US DESITJA BON NADAL I FELIÇ ANY NOU

BON NADAL
|
22 Desembre de 2016

MESURES RELACIONES AMB EL LLOGUER AMB MOTIU DEL COVID-19

RESUM DE LES PRINCIPALS MESURES PRESES AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA I RELACIONADES AMB EL LLOGUER D’HABITATGES AMB MOTIU DE LA COVID- 19

El Real Decreto-Ley de 11/2020 del 31 de Març de 2020 que va entrar en vigor l’1 d’abril de 2020 en el que pretén adoptar mesures urgents i contundents amb l’objecte d’esmorteir l’impacte d’aquesta crisi sense precedents provocada pel COVID 19.

Afecta aquesta “LEY”:

1. Als habitatges que siguin el domicili habitual de l’arrendatari.

2. Que l’arrendatari sigui persona vulnerable econòmicament.

Analitzem el Capítol I, Secció 1ª: Mesures de suport als treballadors, consumidors, famílies i col·lectius vulnerables” relacionades amb els lloguers.

I.- SUPRESSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE DESNONAMENT I DELS LLANÇAMENTS PER LLARS VULNERABLES. (ART. 1)

Si el llogater acredita la vulnerabilitat o que la seva economia s’ha vist afectada pel COVID 19 i compleix els requisits de l’Art. 5 el Lletrat de l’Administració de Justícia pot suspendre les actuacions judicials per un període màxim de SIS MESOS.

S’ha de tenir en compte que actualment les actuacions dels Jutjats en aquesta matèria estan aturats i els terminis suspesos i es reprendran, un cop hagi acabat la situació actual, en el mateix moment processal suspès i es començaran a comptar els terminis.

II.- PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE HABITUAL. (ART. 2)

Els contractes que vencin durant l’entrada en vigor de la Llei, i fins dos mesos després de la seva vigència, si l’arrendatari ho sol·licita, es prorrogarà fins a un màxim de SIS MESOS.

III.- MORATÒRIA DEL DEUTE ARRENDATICI. (ART. 3 a 9)

A/ APLICACIÓ AUTOMÀTICA DE LA MORATÒRIA DEL DEUTE EN EL CAS DE GRANS TENIDORS I EMPRESES O ENTITATS PÚBLIQUES D’HABITATGE.

• Quan l’arrendador sigui una empresa o Entitat Pública d’habitatge o un gran tenidor, entenent-se com tal la persona física o Jurídica que sigui titular de més de DEU immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1500 m2.

• L’arrendatari té UN MES per sol·licitar l’ajornament temporal i extraordinari de la renda, sempre que aquest ajornament o condonació de la renda no s’hagués fet amb caràcter voluntari per acord de les parts.

• Si no hi ha acord, la propietat comunicarà en el termini màxim de SET DIES laborables la decisió que escull.

• Reducció del 50% de la renda arrendatària, durant l’estat d’alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents si aquell termini fos insuficient, en un màxim de 4 MESOS.

• Moratòria en el pagament de la renda arrendatària que s’aplicarà de manera automàtica durant l’estat d’alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents si el termini fos insuficient, en un màxim de 4 MESOS.

En aquest cas la renda s’ajornarà fraccionant-se durant TRES ANYS a comptar des que es superi la situació al·ludida o dels 4 MESOS anteriorment esmentats i sense interessos.

B/ ARRENDADORS DIFERENTS DELS ANTERIORS. (ART.8)

• L’arrendatari té UN MES per sol·licitar l’ajornament temporal i extraordinari de la renda, sempre que aquest ajornament o condonació de la renda no s’hagués fet amb caràcter voluntari per acord de les parts.

• La propietat comunicarà en el termini màxim de SET DIES laborables les condicions de l’ajornament o fraccionament i si no acceptés cap acord, el llogater tindrà accés a un programa d’ajudes transitòries de finançament facilitat per Entitats Bancàries amb l’aval de l’Estat.

IV.- DEFINICIÓ DE DECLARACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA. (ART.5)

1. Que la persona obligada a pagar la renda estigui en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació de l’Atur (ERTE), o hagi reduït la jornada laboral per motiu de cures, en el cas de ser empresari o altres circumstàncies semblants que suposant una pèrdua substancial d’ingressos, no aconseguint conjuntament els ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria.

Amb caràcter general, el límit de tres cops INDICADOR PUBLICO DE OCUPACION (IPREM), (1.613€/mes). incrementat 0,1 per fill, 1,5 unitat familiar monoparental, 0,1 per major de 65 any i incapacitat segons el grau.

2. Que la Renda més les despeses i subministraments bàsics, sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebin els membres de la unitat familiar.

3. No es consideren vulnerables econòmicament quan la persona arrendatària o de la unitat familiar que viu amb ella sigui propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya, amb l’excepció de parts indivises obtingudes per herències, o la no disponibilitat com la separació o divorci.

V.- ACREDITACIÓ DE LES CONDICIONS SUBJECTIVES. (ART. 6)

L’arrendatari ho acreditarà a l’arrendador mitjançant els següents documents:

1. En cas de situació legal d’atur, mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, on consti la quantitat mensual rebuda en concepte de prestacions o subsidi d’atur.

2. En cas de cessament de l’activitat dels treballadors per compte propi, aportant certificat emès per l’ AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINSTRACION TRIBUTARIA, o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, sobre la base de la declaració de cessament de l’activitat declarada per l’interessat.

3. Nombre de persones que habiten en l’habitatge habitual.

• Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.

• Certificat d’empadronament amb referència del moment de la presentació de documents als 6 mesos anteriors.

• Certificat de discapacitat, dependència o incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.

4. Titularitat de béns: Nota simple del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

5. Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per la Llei.

Si el sol·licitant de la moratòria no pogués aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-lo per una declaració responsable explicant els motius que l’impedeixen la seva aportació. Un cop finalitzat l’estat d’alarma tindrà un termini d’UN MES per aportar-los.

VI.- CONSEQÜÈNCIES DE L’APLICACIÓ INDEGUDA PER LA PERSONA ARRENDATÀRIA DE LA MORATÒRIA EXCEPCIONAL DEL DEUTE I DE LES AJUDES PÚBLIQUES PER L’HABITATGE HABITUAL EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA A CAUSA DE LA COVID-19. (ART.7)

1. Les persones que s’hagin beneficiat sense reunir els requisits seran responsables dels danys i perjudicis que hagin pogut produir, més totes les despeses generades a més a més de les responsabilitats que la seva conducta hagi pogut produir.

2. L’import del dany, perjudicis i despeses no podrà ser inferior al benefici indegudament obtingut per la persona arrendatària.

Barcelona a tres d’abril de 2020.

Fàbrega Advocats
C/ Balmes 191, 1º 1ª - BARCELONA
Tel. 93 415 79 97 / Fax. 93 415 01 88
Copyright 2008. Fàbrega Advocats. Reservats tots els drets.