Advocats

Departament legal amb advocats que pertanyen a l´IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA especialitzats en dret.

IMMOBILIARI

Compravendes, paga i senyal o arres, opcions, donacions, permutes, obra nova, divisió horitzontal, agrupació, segregació, cancel·lacions hipotecàries, clàusules resolutòries, embargaments, censos i alliberació de càrregues en general. Excés de cabuda, terceries de domini, usucapió. Tempteig, retracte. Divisió de cosa comuna.

ARRENDAMENTS

Contractes, augments, repercussions, subrogació, rescissió per falta de pagament, no ocupació, cessió in-consentida, obres, ruïna, necessitat per a un familiar, Expedient de ruïna, enderrocament de la finca per a edificar una altra més gran, tràmits Govern Civil.

MATRIMONIAL

Capitulacions matrimonials, separacions, divorcis, convenis, dissolució i liquidació de règim econòmic matrimonial, adjudicació de béns, reclamació de pensions, aliments i custodies.

REGISTRAL I FISCAL

Tramitació i inscripció d'Escriptures en el Registre de la Propietat, Registre Mercantil i Registre Civil. Liquidació d'imposts i Plusvàlues.

PROCESSAL

Procediments Judicials, monitoris, declaratius, judicis verbals i ordinaris, execució de Sentències, recursos d'apel·lació, cassació i empara.

COMUNITAT DE PROPIETARIS

Defectes de construcció, reclamació al promotor, constructor o facultatius, vicis ocults, reclamació de quotes. Acords entre Comunitats.

CONTRACTACIÓ

Negociació i elaboració de contractes. Preparació d’Escriptures a les Notaries i assistència a la Notaria.

INCAPACITAT ASSISTENT

Declaracions judicials de la modificació de la capacitat d’obrar, nomenament d’assistent, inventari de béns, rendició de comptes, autoritzacions judicials i altres.

SUCCESSIONS

Testaments, Pactes Successoris, declaracions d'hereus, inventari, acceptació i reclamació d'herència, llegats i legítimes.

RECLAMACIONS

Deutes, impagats, morosos i execucions.

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms