EL PLE DEL TC PER UNANIMITAT ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT DEL PP CONTRA DIVERSOS PRECEPTES DE LA LLEI DE CATALAUNYA 11/2020 DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE CONTENCION DE RENDES EN ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE.

El Tribunal Constitucional ha emès una nota informativa comunicant que ha estimat parcialment el recurs d’ inconstitucionalitat. Aquesta Sentència encara no ha estat publicada al BOE, per la qual cosa encara no ha entrat en vigor.

El Tribunal Constitucional declara inconstitucionals i nuls els articles 1, 6 a 13, 15 i 16.2; les disposicions addicionals primera, segona i tercera; la disposició transitòria primera i la disposició final quarta, lletra b); la disposició addicional quarta i la disposició final tercera de la Llei Catalana 11/2020 de 18 de setembre.

S’ adjunta NOTA INFORMATIVA del Tribunal Constitucional.

https://afccirculars.cafbl.cat/Circulars_Visualitzar.asp?Idioma=CAT&IdCircular=20220311120705875Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms