FINALMENT, EL BOE. HA PUBLICAT LA SENTÈNCIA DEL TC. QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL ALGUNS ARTICLES DE LA LLEI DE CATALUNYA 11/2020 EN MATÈRIA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE

El Tribunal Constitucional declara inconstitucionals i nuls els articles 1, 6 a 13, 15 i 16.2; les disposicions addicionals primera, segona i tercera; la disposició transitòria primera i la disposició final quarta, lletra b); la disposició addicional quarta i la disposició final tercera de la Llei Catalana 11/2020 de 18 de setembre.

 

La Llei va ser publicada 8 d’abril i va entrar en vigor l’endemà és a dir el 9 d’abril de 2022 i cal ressaltar:

 

  1. Les rendes dels arrendaments d’ habitatge no tindran cap limitació i seran les que lliurement estipulin les parts.

 

  1. Es tindrà d’ informar igualment de l’ índex de referència a la Publicitat i adjuntar el Certificat informatiu de l’ Índex de Referència de preus de lloguer en els contractes d’ arrendament.

 

  1. Els contractes d’ arrendament vigents és a dir els signats amb anterioritat a l’ 11 d’ abril de 2022 es mantindran fins al seu venciment.

 

Barcelona 11 d’Abril de 2022.Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms